Thần cây đa, ma cây gạo

Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề.