Lũ Cảm

image

Mây vốn rong chơi đỉnh thượng ngàn

Đủ duyên làm lũ giỡn trần gian

Trời nghiêng vần vũ mưa chan chát

Đất lở kinh hoàng gió thét van

Bến cộ thuyền tình treo ngọn lũ

Cây đa mã đáo rẽ đường quan*

Càn khôn biến dich luật lai khứ

Mưa nắng vô thường kiến bất an./.

*Ngày xưa đường cái quan đi qua Bến cộ

để vào kinh ứng thí,khi thi đỗ vinh quy thì

tìm đường khác.

(Thuộc Xã Hải Sơn,Hải Lăng,Q TRỊ)

Lê đăng mành

Mùa lũ 2012