Hoa bất diệt

 

Hoa bất diệt

Sen vàng tỏa vị từ tâm

Ngát hương trong thể Chân không vạn loài

Con nay quy kính Chân đài

Ngay trong phiền não thoát trần vượt lên

Dâng hoa bất diệt cho đời

Nhân nơi bổn nguyện Phật Đà độ sanh

Chánh Bảo Trung