Chị em nắm nem ba đồng

Chị em nắm nem ba đồng,

Muốn ăn thì trả sáu đồng mà ăn.