Chân mình còn lấm mê mê

Chân mình còn lấm mê mê,

Lại đi cầm đuốc mà rê chân người.