Cha mẹ biết ưng

Nói thương cha mẹ biểu không,

Nơi chẳng bằng lòng cha mẹ biết ưng.