Cha mẹ anh hiền

Nghe đồn cha mẹ anh hiền,

Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi.