Cày sâu, bừa kỹ

Mặt trời tang tảng rạng đông,

Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo mưa.

Phận hèn bao quản nắng mưa,

Cày sâu, bừa kỹ, được mùa có khi…