Cấy mạ già

Tháng sáu mà cấy mạ già,

Thà rằng công ấy ở nhà ẵm con.

Tháng chạp mà cấy ruộng non

Thà rằng công ấy ẵm con ở nhà.