Cấy lúa lúa tốt

Ai ơi nhớ lấy lời này

Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.

Nhờ trời hòa cốc phong đăng,

Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.

Được mùa dù có tại trời,

Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.