Cây khô xuống nước cũng khô

Cây khô xuống nước cũng khô.

Phận nghèo đi tới chỗ mô cho giàu.

Nhớ chàng tình trước nghĩa sau,

Bỏ thây xứ lạ làm giàu cho ai?

Đồn Tây đãi cát ra vàng,

Nghe ai dụ dỗ mà chàng ra đây?