Cây đa lá rụng đầy đình

Cây đa lá rụng đầy đình,

Ba nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.