Cây cao mấy trượng cũng trèo

Cây cao mấy trượng cũng trèo,

Đường xa mấy dặm cũng theo anh về.