Cần câu bạc, cột chặt dây tơ

Cần câu bạc, cột chặt dây tơ,

Sáng trăng câu nhởi, trăng mờ không câu.

Sông sâu mà biển cũng sâu,

Muốn ăn cá lớn dong câu cho dài.