Cam Xã Đoài gởi vô

Cam Xã Đoài gởi vô thì cau Nam Phổ

đóng bồ gởi lại,

Hàng lại trao hàng, đâu quản ngại chi!

Cam chị ngọt thì cau em cũng nỏ ai bì,

Cốt làm sao cho tình Nam Bắc gắn chặt

thì Mỹ ngụy làm chi cũng không sờn.