Cầm tiêu tiêu gãy, cầm đàn đứt dây

Ví dầu tình bậu muốn thôi,

Bậu giao tiếng oán cho rồi bậu đi.

Phận em sao lắm dở dang,

Cầm tiêu tiêu gãy, cầm đàn đứt dây.