Căm thù giặc Mỹ không nguôi

Cầm dao em vót mũi chông.

Nghe súng ta nổ là lòng thêm vui.

Căm thù giặc Mỹ không nguôi,

Thằng cu nó cũng học đòi vót chông.