Cái cò mày mổ cái tôm

Cái cò mày mổ cái tôm

Cái tôm quắp lại, lại nhai cái cò.