Cái cò là cái cò quăm

Cái cò là cái cò quăm,

Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?

Có đánh thì đánh sớm mai

Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm.