Cái bống đi chợ Cầu Canh

Cái bống đi chợ Cầu Canh,

Cái tôm đi trước củ hành theo sau.

Con cua lạch bạch theo hầu,

Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.