Cách nhau chỉ một con đò

Cách nhau chỉ một con đò,

Ai vui Bắc đợi Nam chờ hỡi sông!

Đôi ta tắm nước một dòng,

Bên trong bên đục đau lòng hay chăng?