Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con

Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con.