Cá không ăn muối cá ươn

Cá không ăn muối cá ươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.