Buồn tình cha chả buồn tình

Buồn tình cha chả buồn tình,

Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi.

Buồn ơi cha chả buồn ơi,

Không ai nói chuyện cho tôi đỡ buồn.