Buồn buồn ngồi đếm ngón tay

Buồn buồn ngồi đếm ngón tay

Ngón dài ngón ngắn đếm hoài không ra

Bực mình mới vác dao ra

Chặt phăng đi hết thế là bằng nhau.