Bưng được miệng chĩnh, miệng vò

Bưng được miệng chĩnh, miệng vò

Nào ai bưng được miệng o, miệng dì.