Bưng bát cơm đầy

Việc làm chẳng quản nắng mưa

Cơm ăn đắp muối đắp dưa qua ngày.

Ai ơi! Bưng bát cơm đầy,

Biết công kẻ cấy, người cày mấy nao!