Bực mình chẳng muốn nói ra

Bực mình chẳng muốn nói ra

Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời.