Bữa ăn có cá cùng canh

Bữa ăn có cá cùng canh,

Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.

Lên non mới biết non cao,

Thương em đừng kể công lao em buồn.