Bốn mùa bông cúc nở xây

Bốn mùa bông cúc nở xây

Để coi trời hiến duyên này về ai!