Bốn con ngồi bốn góc giường

Bốn con ngồi bốn góc giường

Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào.

Mẹ thương con bé mẹ thay!

Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam.

Trưởng nam nào có gì đâu,

Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.

Con gái là con người ta,

Con dâu mới thật mẹ cha mua về.