Bốn con ngồi bốn chân giường

Bốn con ngồi bốn chân giường,

Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào?

Mẹ thương con bé mẹ thay,

Thương thì thương vậy chẳng tầy trưởng nam.

Trưởng nam nào có gì đâu,

Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.