Bỏ quên di động chỗ mình… mất ngay

Hôm qua tát nước đầu đình.

Bỏ quên di động chỗ mình… mất ngay.