Bố mẹ em định bắt gà

Bố mẹ em định bắt gà.

Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân.

Nhưng mà em đứng ở sân.

Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà.