Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình

Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình,

Ba bộ đồng tình, bóp vú con tôi.