Biết việc trời, muôn đời không khổ

Biết việc trời, muôn đời không khổ.