Biển ruộng sông dài

Khi xưa biển rộng sông dài,

Sao lưới chả mắc sao chài chả quăng?

Bây giờ sông đã chắn đăng,

Còn mang lưới mắc, chài quăng làm gì?