Bia độc hơn rượu

Bia độc hơn rượu, bằng chứng là trên thế giới chỉ có “mộ bia ” mà không có “mộ rượu”.