Bên lương bên giáo bên đạo

Bên lương bên giáo bên đạo cũng như bên ta,

Về đây kết nghĩa giao hòa,

Phải duyên phải kiếp, áo chùa Bà ta mặc chung.