Bể Đông có lúc vơi đầy

Bể Đông có lúc vơi đầy,

Mối thù đế quốc, có ngày nào quên!