Bây giờ rồng mới gặp mây

Bây giờ rồng mới gặp mây,

Sao rồng chẳng thở với mây vài lời.