Bao giờ hết cỏ Tháp Mười

Bao giờ hết cỏ Tháp Mười,

Thì dân ta mới hết người đánh Tây.