Bao giờ chợ Lớn hết vôi

Bao giờ chợ Lớn hết vôi,

Em đây hết đứng hết ngồi cùng anh.

Bao giờ đá nổi vông chìm,

Muối chua chanh mặn mới tìm đặng em.