Báo chết để da, người ta chết để tiếng

Báo chết để da, người ta chết để tiếng.