Bạn bè có phúc cùng chia

Bạn bè có phúc cùng chia

Có họa… trốn sạch chạy đi phương nào?