Bắc thang lên đến tận trời

Bắc thang lên đến tận trời,

Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.

Đánh thôi lại trói vào cây.

Hỏi ông Nguyệt lão “đâu dây tơ hồng?”.