Bắc Nam là con một nhà

Bắc Nam là con một nhà.

Là gà một mẹ, là hoa một cành.

Nguyện cùng biển thẳm non xanh,

Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.