Bắc Nam góp ngọn gió cao

Gió tới sau hè gió đè bụi chuối

Gió qua bụi ruối gió đuổi chào mào.

Bắc Nam góp ngọn gió cao,

Kết thành bão lớn, quật nhào xâm lăng.