Ba vợ, bảy nàng hầu

Ba vợ, bảy nàng hầu,

Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi.