Bà Triệu Tướng

Có bà Triệu Tướng,

Vâng mệnh trời ra,

Trị voi một ngà,

Dựng cờ mở nước,

Lệnh truyền sau trước,

Theo gót bà Vương.